Privacybeleid (RGPD-standaard)


Beveiliging en privacybeleid


Waarschuwing

Deze tool is gratis voor u beschikbaar. De tool is gebaseerd op informatie gebaseerd op de professionele analyse van de naleving van RGPD. Naleving is echter een dynamische proces en elke situatie in het bijzonder, moet de verzonden informatie worden aangepast en kan op geen enkele manier als volledig of nauwkeurig worden beschouwd.
Tenzij u een beoordeling en validatie door het kabinet aanvraagt, wordt het gegenereerde document in overweging genomen als een eenvoudige informatie. Bijgevolg bent u als enige verantwoordelijk voor de interpretaties van de verstrekte informatie, advies dat u hieraan ontleent en aanpassingen die zijn aangebracht voor uw activiteit eigen commercial. Het gebruik en de exploitatie van de tool valt daarom onder uw eigen verantwoordelijkheid en uw verantwoordelijkheid risico's en gevaren.

Definities:

De uitgever:De fysieke of morele persoon die de communicatiediensten online aan het publiek publiceert.
De site:Alle sites, webpagina's en online services aangeboden door de uitgever.
De gebruiker:De persoon die de site en de services gebruikt.

Aard van verzamelde gegevens

In het kader van het gebruik van de Sites kan de Uitgever de gegevenscategorieën verzamelen wat betreft zijn Gebruikers:
Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken ...)

Communicatie van persoonlijke gegevens aan derden

Geen communicatie met derden
Uw gegevens zijn niet onderworpen aan enige communicatie met derden. U wordt echter geïnformeerd dat zij kan worden bekendgemaakt op grond van een wet, een verordening of een besluit van een autoriteit regelgevende of gerechtelijke autoriteit.

Voorafgaande informatie voor de communicatie van persoonlijke gegevens aan derden fusie / absorptie geval

Verzameling van de opt-in voorafgaand aan de overdracht van gegevens na een fusie / Overname In het geval dat we deelnemen aan een fusie, overname of enige andere vorm van opdracht van activa, verbinden wij ons ertoe uw voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de overdracht van uw gegevens persoonlijke gegevens en behoud het niveau van vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens waarover u beschikt overeengekomen.

Doel van hergebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Beheer van de mening van mensen over producten, diensten of inhoud

Aggregatie van gegevens

Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens

We kunnen geaggregeerde informatie publiceren, bekendmaken en gebruiken (informatie over al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën van gebruikers die we op zo'n manier combineren dat dat een individuele Gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of vermeld) en niet-persoonlijke informatie aan sectorale en marktanalyse, demografische profilering, promotie en reclame en andere commerciële doeleinden.

Aggregatie met persoonlijke gegevens beschikbaar op de sociale accounts van de gebruiker

Als u uw account verbindt met een account van een andere service voor cross-mailing, die service kunnen ons uw profielinformatie, inloggegevens en alle andere informatie die u verstrekt, aan ons verstrekken u hebt de openbaarmaking geautoriseerd. We kunnen informatie over al onze anderen verzamelen Gebruikers, groepen, accounts, persoonlijke gegevens beschikbaar op de gebruiker.

Identiteitsgegevens verzamelen

Gratis consult

Site-consultatie vereist geen registratie of voorafgaande identificatie. Het kan zonder u communiceert geen persoonlijke gegevens over u (achternaam, voornaam, adres, enz.). Wij niet registreer geen persoonlijke gegevens voor eenvoudige raadpleging van de site.

Verzameling van inloggegevens

Het gebruikers-ID alleen gebruiken voor toegang tot services

We gebruiken uw elektronische gegevens alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

Apparaatgegevens verzamelen

Geen technische gegevensverzameling

We verzamelen of bewaren geen technische gegevens van uw apparaat (IP-adres, provider Internettoegang ...).

Cookie

Bewaartermijn van cookies

Overeenkomstig de aanbevelingen van de CNIL is de maximale lengte van cookies 13 maanden na hun eerste storting in de terminal van de Gebruiker, evenals de duur van de geldigheidsperiode toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet verlengd bij elk bezoek. De toestemming van de gebruiker moet daarom na deze periode worden verlengd.

Doel van cookies

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, waaronder het optimaliseren van de aangeboden diensten de Gebruiker, van de verwerking van informatie betreffende de toegangsfrequentie, de personalisatie van pagina's, evenals de uitgevoerde bewerkingen en de geraadpleegde informatie U wordt geïnformeerd dat de uitgever cookies op uw apparaat kan plaatsen. De cookie slaat op informatie over het navigeren door de service (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en tijd van de consultatie ...) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Gebruikersrecht om cookies te weigeren

U erkent dat u bent geïnformeerd dat de uitgever cookies mag gebruiken. Als je niet wilt cookies worden op uw apparaat gebruikt, in de meeste browsers kunt u uitschakelen cookies via instellingsopties.

Bewaring van technische gegevens

Houdbaarheid van technische gegevens

De technische gegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarnaar hierboven wordt verwezen.

Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens en anonimisering

Geen gegevensretentie

We slaan geen persoonlijke gegevens op die langer duren dan uw serviceverbinding doeleinden beschreven in deze Voorwaarden.

Gegevens verwijderen na het verwijderen van het account

Middelen voor het opschonen van gegevens worden ingesteld om te zorgen voor een effectieve onderdrukking zodra de de periode van opslag of archivering die nodig is voor het bereiken van de vastgestelde of opgelegde doeleinden is bereikt. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheid, u hebt ook het recht om uw gegevens te verwijderen die u op elk gewenst moment kunt gebruiken moment door contact op te nemen met de uitgever.

Gegevens verwijderen na 3 jaar inactiviteit

Om veiligheidsredenen, als u zich gedurende drie jaar niet op de site heeft geverifieerd, u ontvangt een e-mail waarin u wordt gevraagd om zo snel mogelijk in te loggen, anders zullen uw gegevens dat zijn verwijderd uit onze databases.

Het account verwijderen

Het account op aanvraag verwijderen

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Account te allen tijde te verwijderen, op eenvoudig verzoek aan de Editor OF door het accountverwijderingsmenu in de Accountinstellingen waar van toepassing.

Het account verwijderen in geval van schending van UGC

In geval van schending van een of meer bepalingen van de TOS of een ander document dat is opgenomen in door verwijzing behoudt de uitgever zich het recht voor om zonder kennisgeving te beëindigen of te beperken en naar eigen goeddunken, uw gebruik en toegang tot de Services, uw account en alle Sites.

Indicaties van beveiligingslek gedetecteerd door de uitgever

Gebruikersinformatie in geval van inbreuk op de beveiliging

We zijn toegewijd aan het implementeren van alle passende technische en organisatorische maatregelen een beveiligingsniveau garanderen dat is aangepast aan de risico's van accidentele, ongeautoriseerde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens. In het geval dat we op de hoogte worden gebracht van een illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of ongeautoriseerde toegang voor Als gevolg van de realisatie van de hierboven geïdentificeerde risico's, zijn wij toegewijd aan:

  • U zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het incident;
  • Onderzoek de oorzaken van het incident en informeer u;
  • Neem de nodige maatregelen binnen de grenzen van de redelijkheid om de negatieve effecten en vooroordelen die kunnen voortvloeien uit het incident te verminderen

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval mogen de in het bovenstaande punt genoemde verbintenissen met betrekking tot de kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging kan worden behandeld als een erkenning van een fout of verantwoordelijkheid voor het optreden van het incident in kwestie.

Overdracht van persoonlijke gegevens naar het buitenland

Geen overdracht buiten de Europese Unie

De uitgever verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers niet buiten de Unie over te dragen Europese.

Wijziging van voorwaarden en privacybeleid

In geval van wijziging van deze Voorwaarden, verbindt u zich ertoe het vertrouwelijkheidsniveau van niet te verlagen vrijwel zonder voorafgaande informatie van de betrokken personen
Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van deze Voorwaarden en niet het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens aanzienlijk verlagen zonder u te informeren en te verkrijgen uw toestemming.

Toepasselijk recht en beroepsprocedures

Arbitragebeding

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk geschil dat kan ontstaan ​​als gevolg van deze Voorwaarden, inclusief de interpretatie of uitvoering ervan valt onder een arbitrageprocedure die onderworpen is aan de regels van de arbitrageplatform gekozen in onderling overleg, waaraan u zich zonder voorbehoud zult houden.

Dataportabiliteit

Draagbaarheid van gegevens

De uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden u alle gegevens over u te laten retourneren op eenvoudig verzoek. De gebruiker is dus verzekerd van een betere controle over zijn gegevens en houdt de mogelijkheid om ze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat.